Zakres usług
Prawo cywilne, w tym spadkowe i rodzinne
Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię w zakresie prawa cywilnego w ogólności uwzględnia dochodzenie m.in.:

 • odszkodowania oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 • świadczeń pieniężnych w postępowaniu zwykłym, nakazowym, upominawczym i uproszczonym,
 • roszczeń wynikających z umów, w szczególności związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów,
 • zaprzestania naruszania konkretnych praw lub dóbr osobistych.
Doradzamy m.in. w sprawach związanych z:
 • podziałem majątku lub zniesieniem współwłasności,
 • zawieraniem wszelkiego rodzaju umów, kontraktów, porozumień, ugód,
 • zabezpieczeniem roszczeń,
 • naruszeniem zakazu nieuczciwej konkurencji,
 • odmową wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela oraz w innych kwestiach ubezpieczeniowych.
W zakresie spraw spadkowych oferujemy swoją pomoc przy prowadzeniu spraw o:
 • dział spadku,
 • zachowek,
 • stwierdzenie nabycia spadku (dziedziczenie ustawowe lub testamentowe).
Ponadto doradzamy w zakresie:
 • odpowiedzialności za długi spadkowe,
 • zawierania umów dotyczących spadku,
 • przyjęcia lub odrzucenia spadku,
 • powołania spadkobierców, w tym form sporządzenia testamentu w sposób prawidłowy.
Z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli udzielamy pomocy m.in. w sprawach:
 • małżeńskich np. o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej,
 • między rodzicami a dziećmi np. o alimenty, o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
 • o ustanowienie kuratora.