Zakres usług
Prawo pracy
Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy. Pracownikom:
 • doradzamy w sprawach związanych z rozwiązaniem umowy o pracę,
 • prowadzimy sprawy o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę,
 • pomagamy przed sądem w sprawach o zapłatę wynagrodzenia - także za nadgodziny lub innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy,
 • udzielamy porad w sprawach o dyskryminację, mobbing,
 • świadczymy pomoc prawną w sprawach o sprostowanie świadectwa pracy i innych.
Na rzecz pracodawców:
 • sporządzamy regulaminy pracy, wynagradzania, regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, umowy o pracę oraz inną dokumentację związaną z prawem pracy,
 • udzielamy pomocy przy tworzeniu procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych,
 • zapewniamy reprezentację przed Państwową Inspekcją Pracy i w negocjacjach ze związkami zawodowymi,
 • udzielamy wsparcia w ustalaniu systemów i rozkładów czasu pracy, a także przy tworzeniu mechanizmów motywacyjnych (np. zasad premiowania),
 • przygotowujemy i negocjujemy kontrakty menadżerskie oraz umowy o zakazie konkurencji, a także wdrażamy systemy opcji menadżerskich,
 • prowadzimy doradztwo w zakresie zgodności działań pracodawcy z przepisami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi, sanitarnymi, a także dotyczącymi ochrony danych osobowych.