Zakres usług
Zamówienia publiczne

Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego Kancelaria oferuje m.in.:

 • pomoc w przygotowaniu ofert i właściwej dokumentacji formalnoprawnej,
 • przygotowanie wniosków o wyjaśnienie przez zamawiającego treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • sporządzenie umów konsorcjum, pełnomocnictw i innych niezbędnych dokumentów,
 • prowadzenie w imieniu wykonawcy negocjacji z zamawiającym w trybach negocjacyjnych,
 • doradzanie w zakresie możliwości wniesienia środków ochrony prawnej, sporządzanie odpowiednich pism i reprezentacja w tym zakresie.
Zamawiającym Kancelaria oferuje w szczególności:
 • doradztwo prawne obejmujące wszystkie etapy w każdym trybie udzielenia zamówienia,
 • doradztwo w zakresie wyboru właściwego trybu postępowania o udzielenie zamówienia,
 • pomoc w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej postępowań, weryfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych niezbędnych dokumentów,
 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa zamówień publicznych i europejskich regulacji w zakresie zamówień, przygotowywanie regulaminów i zasad procedury przetargowej – także dla podmiotów nieobjętych obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • reprezentację w postępowaniach związanych z wniesieniem środków ochrony prawnej,
 • opracowanie wzoru umowy o udzielenie zamówienia publicznego.