Zasady współpracy
Zasady rozliczenia
Decydując się na nasze usługi, możesz liczyć na pomoc Kancelarii w wyborze optymalnego dla Ciebie systemu rozliczeń, spośród wskazanych poniżej.
System rozliczeń
Na czym polega?
Kiedy polecamy?
GODZINOWY
 • płacisz wynagrodzenie za rzeczywiście i efektywnie poświęcony czas obsługi prawnej,
 • do stałych stawek godzinowych nie są wliczane koszty połączeń telefonicznych i korespondencji, gdy ich czas jest krótszy niż 15 minut dziennie,
 • masz prawo kontroli czasu pracy oraz możesz uzyskać informację o potencjalnym czasie pracy nad danym zagadnieniem
przy indywidualnej współpracy doraźnej, w tym przy zleceniu Kancelarii przygotowania konkretnego pisma lub opinii, udziału w negocjacjach itp.
RYCZAŁTOWY
 • płacisz stałą, miesięczną kwotę wynagrodzenia na podstawie faktury wystawianej na koniec danego miesiąca,
 • wysokość wynagrodzenia Kancelarii nie jest uzależniona od liczby zleceń oraz czasu obsługi prawnej, wykonanej na Twoją rzecz w danym miesiącu
przy stałej (zindywidualizowanej) obsłudze prawnej
ABONAMENTOWY
 • stawka wynagrodzenia pokrywa określony limit godzin pracy prawnika (nie mniejszy niż 5 godzin albo wielokrotność 5 godzin) - do wykorzystania przez okres roku,
 • Kancelaria prowadzi ewidencję godzin pracy i informuje cię o przekroczeniu wskazanego limitu,
 • koszt godziny pracy mieszczącej się w limicie jest niższy od godziny rozliczanej bez abonamentu o 25 %,
 • w przypadku przekroczenia limitu abonamentu stosuje się odpowiednio system  godzinowy
przy współpracy doraźnej, jak i stałej obsłudze prawnej
CENNIKOWY
 • wynagrodzenie za zastępstwo przed sądem lub urzędem określa umowa z Kancelarią wg minimalnych* stawek określonych w przepisach albo wg stawek przyjętych przez Kancelarię lub negocjowanych (w szczególności w razie potrzeby udzielenia częstego zastępstwa),
 • przy pomyślnym wyniku sprawy - realnie poniesione przez Ciebie wydatki na wynagrodzenie Kancelarii zostaną pomniejszone o zasądzone przez sąd na Twoją rzecz stawki minimalne* wraz z VAT – przysługujące pełnomocnikowi
przy zleceniu prowadzenia konkretnej sprawy przed sądem lub urzędem
MIESZANY
 • wynagrodzeniem jest suma wynagrodzeń obliczanych z osobna na zasadach przewidzianych dla wybranego systemu rozliczeń i zleconej formy współpracy,
 • w razie połączenia obsługi prawnej, świadczonej w formie współpracy doraźnej lub stałej, z zastępstwem przed sądem lub urzędem w konkretnej sprawie, przy pomyślnym jej wyniku - realnie poniesione przez Ciebie wydatki na wynagrodzenie ulegną stosownemu zmniejszeniu o zasądzone przez sąd na Twoją rzecz stawki minimalne* wraz z VAT, przysługujące pełnomocnikowi
gdy istnieje potrzeba połączenia obsługi prawnej, świadczonej w formie współpracy doraźnej lub stałej, z zastępstwem przed sądem lub urzędem w konkretnej sprawie, lub w przypadku innej konfiguracji współpracy
PREMIOWY
 • płacisz jedynie dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy, a honorarium podstawowe ma charakter symboliczny,
 • inne koszty, w zależności od umowy, mogą, ale nie muszą, być refakturowane,
 • gdy sprawa rozliczana w tym systemie polega wyłącznie na zastępstwie przed sądem lub urzędem, honorarium podstawowe z tytułu zastępstwa określa umowa z Kancelarią według minimalnych stawek określonych w przepisach* albo stawek przyjętych przez Kancelarię lub negocjowanych (w szczególności w razie potrzeby udzielenia częstego zastępstwa)
w indywidualnych przypadkach

Wynagrodzenie za usługi świadczone przez Kancelarię oraz system rozliczeń ustalane są indywidualnie z każdym Klientem. Na wysokość wynagrodzenia może wpływać rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz niezbędny nakład pracy radcy prawnego.

(*) Minimalne stawki ustawowe ustala rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. z 2002 r., Nr 163, poz. 1349)